Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.Masaryka, v.v.i.

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i., který je přímým pokračovatelem Státního ústavu hydrologického, založeného v roce 1919, má za sebou dlouholetou tradici odborně erudované instituce v oblasti vodního hospodářství. Je tvořen osmi výzkumnými odbory: Odbor hydrauliky, hydrologie a hydrogeologie, Referenční laboratoř složek životního prostředí a odpadů, Odbor ochrany vod a informatiky, Odbor technologie vody, Pobočka Brno, Pobočka Ostrava, Centrum pro hospodaření s odpady a Odbor aplikované ekologie. Součástí ústavu je také Středisko pro posuzování způsobilosti laboratoří (ASLAB). Aktuálně se výzkumný ústav zaměřuje především na výzkum stavu, užívání, změn vod a vodních ekosystémů, jejich vazeb v krajině a souvisejících environmentálních rizik, protipovodňovou prevenci a odbornou podporu ochrany vod, hospodaření s odpady a obaly.

Brněnská pobočka VÚV T.G.M., v.v.i.

Brněnské pracoviště představuje jednu z významných součástí výzkumného ústavu, která zajišťuje koncepční a metodické řešení širokého spektra odborných problematik z oblasti ochrany vod a vodních ekosystémů v rámci jednotlivých projektů nejen na regionální úrovni v oblastech povodí Moravy a Dyje, ale i na národní úrovní. V řadě z uvedených problematik zastupují pracovníci brněnské pobočky Českou republiku v mezinárodních projektech a komisích. Vedle výzkumu metod hodnocení stavu povrchových vod a vodních ekosystémů, vazeb mezi vodou a krajinou a výzkumu povodňové problematiky včetně ochrany území před škodlivými účinky povodní jsou aktivity pobočky zaměřeny také na zpracovávání koncepcí ochrany vod a vodních zdrojů, řešení problematiky vodohospodářského plánování, vodohospodářských bilancí a ochrany povrchových a podzemních vod z hlediska udržitelnosti jejich užívání.