Informační platforma pro kulturní krajinu

CZ.1.07/2.4.00/12.0011

Projekt Informační platforma pro kulturní krajinu je podpořen z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a je cíleně zaměřen na podporu partnerství a institucionálních sítí. Hlavním tématem podpory této části operačního programu je rozvoj lidského potenciálu v oblasti výzkumu a inovací, především prostřednictvím postgraduálního studia a odborné přípravy výzkumných pracovníků a spolupráce v rámci sítí mezi univerzitami, výzkumnými středisky a podniky.

Projekt Informační platforma pro kulturní krajinu podporuje spolupráci mezi institucemi zabývajícími se výzkumem, vývojem a vzděláváním v oblasti kulturní krajiny. Instituce tvoří v projektu propojenou síť. Cílovou skupinou, na kterou je projekt zaměřen, jsou zaměstnanci a studenti organizací, které jsou součástí sítě. Projekt zlepšuje koordinaci subjektů a má pozitivní dopad na výzkum a terciární vzdělávání. Současné poznatky a vědecké výstupy jsou snáze dostupné nejen cílové skupině, ale i širší veřejnosti. Náplní projektu je také vytvoření, případně další rozvoj již existujících partnerských sítí pro společný postup při získávání a řešení mezinárodních projektů a zapojení do mezinárodních sítí.

Koordinátorem projektu je Mendelova univerzita v Brně.

Partnerskými institucemi projektu jsou:

  • Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, v.v.i.
  • Vyšší odborná škola zahradnická a Střední zahradnická škola, Mělník
  • Ústav geoniky AV ČR, v.v.i.
  • Masarykova univerzita
  • Univerzita Palackého v Olomouci
  • Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.

Cílem projektu je propojení organizací, které se podílejí a specializují na vývoj a vzdělávání v oblastech výzkumu kulturní krajiny. Zapojení specializovaných partnerů na obory zkoumání krajiny umožňuje síti ucelený pohled na krajinu. Síť jako celek je schopna obsáhnout obory lesnictví, krajinářství, arboristika, ekologie krajiny, sociálně-enviromentální a ekonomické aspekty managementu kulturní krajiny, včetně širokého portfolia geovědních a vodohospodářských oborů. Smyslem projektu je intenzifikace vztahů mezi jednotlivými prvky sítě stejně jako jednotné vystupování sítě směrem k vnějšímu prostředí.

Projekt Informační platforma pro kulturní krajinu umožňuje studentům i zaměstnancům všech institucí v síti snazší iniciaci společných aktivit, využití specializovaných pracovišť a kapacit jednotlivých partnerů. Nabízí organizaci či pomoc při organizaci přednášek a stáží. Studenti tak mají možnost účastnit se práce špičkových vědeckých týmů a získat základní návyky managementu vědecké práce.

Pro lepší komunikaci partnerů mezi sebou a pro komunikaci s cílovou skupinou byla na každé instituci, která je součástí sítě, vytvořena kontaktní místa, která poskytují zájemcům relevantní informace o službách a institucích. Kontaktní místa organizují informační workshopy, dny otevřených dveří, popularizační přednášky v oblastech výzkumu a vývoje členů platformy a také všem mohou nabídnout tiskové a elektronické materiály informující o činnosti sítě.

Pro lepší informovanost veřejnosti a pro zlepšení komunikace uvnitř sítě byl vytvořen webový portál, který poskytuje informace o partnerské síti a jejích službách. Informace na portálu jsou rozděleny do dvou částí. Veřejná část obsahuje informace o partnerských a společných pracovištích, nabídky konferencí, seminářů a stáží zabývajících se výzkumem a vzděláváním v oblasti člověkem formované krajiny. V neveřejné části přístupné registrovaným uživatelům z cílové skupiny jsou publikovány navrhované aktivity a nabídky spolupráce v rámci sítě. Dále neveřejná část webu zpřístupňuje přihlašovací formuláře na semináře, workshopy a kurzy konané sítí.

Projekt Informační platforma pro kulturní krajinu si klade za cíl vytvořit vědeckou a vzdělávací síť, která bude rozvíjet znalosti, zkušenosti a dovednosti zaměstnanců a studentů zapojených do sítě a bude schopna poskytovat komplexní poznatky o kulturní krajině veřejnosti a aplikační sféře. Síť nabízí dynamicky se rozvíjející aktivity v oblasti studia, percepce a poznání kulturní krajiny.