A

abundance
adaptace
Adaptace
advekce
adventivní kořeny
aglomerace
agrarismus
aklimatizace
akumulace vody
albedo
alej
alochtonní
alometrie
aluviální nános
analýza kmene
Anglická zahrada
antropogenní reliéf
AOPK ČR
arboretum
areál
archeofyt
asanace krajiny
asanační opatření
asanační pás
atmosféra
atmosféra
Atmosférický aerosol
autochtonní

B

bajonetový vrchol
balneologie
barokní zahrady
běl, bělové dřevo
belveder
bentický
bentos
berma; lavice
biocenóza
biocentrum
biodiverzita
bioindikátory
bioklimatická jednotka
biomasa
biosféra
biotop
bonita dřeviny
bonita lesních půd
bonita půdy
bonitní stupeň
bonitovaná půdně ekologická jednotka (BPEJ)
borka
bosket
Bowenův poměr
brázda
broderie
brownfields
břeh
břeh toku
břehová čára
břehová čára
břehová lavice
břehový porost

C

Calvinův cyklus
citlivá oblast
clonná obnova
clonná seč
COP21

Č

čarověník
čištění odpadních vod

D

dálkový průzkum vegetačních procesů
dendrometr
disturbance
diverzita
divočení
dno toku
dno toku
drenážní voda
drobný vodní tok
drtinky
druh pozemku
druh půdy, půdní druh
držba
dřeň
duchovní struktura
důlní vody
dutinová jinovatka
dvě dřeně
dynamika krajiny

E

eddy-kovariance
ekdyse, svlečení
ekofyziologie
ekologická stabilita
ekologická újma
ekologický stav
ekonomická struktura
ekosystém
ekosystémové služby
ekoton
ekotop
ekotyp
emise
emulze
enkláva
Enzymy
epifyt
epizit
eroze
estetická funkce lesů
estetická hodnota krajiny
estetická hodnota krajiny
etologie
eutrofizace
eutrofizace vody
evapotranspirace
evidence nemovitostí (EN)
expanzivní druh
extravilán

F

faktory prostředí, ekologické faktory
fenologie
fenomén vegetační
feromonový lapač
feronom
fluorescence
fluviální charakteristriky
footprint
fotogrammetrické metody
fotosynteticky aktivní radiace
fotosyntéza (asimilace)
fragmentace krajiny
Francouzská zahrada
funkční struktura
fytocenóza
Fyziologické sucho

G

generel zeleně
genius loci
geobiocén
geogragický informační systém (GIS)
geomorfologie
geonika
georeliéf
globální změna klimatu
gradace
grotta

H

habitat
habitus
hálka, cecídie
harvestor
havarijní zhoršení jakosti vod
helofyta
herbicid
hibernace, přezimování
historické zahrady
hladina nejvyššího vzdutí
hniloba dřeva
hodnoty ukazatelů pro ochranu vod
holina
holina
holomráz
holoseč
holožír
honitba
hornatina
horní hranice lesa
horninové prostředí
hospodářská nádrž
hospodářské úprava lesů
hospodářsko-technická úprava pozemků
hostitel
housenice
housenka
hrabanka, opadanka
hradní zahrady
hraniční tok
hrazení bystřin
hrubá (čistá) produkce ekosystému
hřadovací skupina
humánní struktura
humifikace
humus
hustota porostu
hvězdicový požerek
hydrobiologie
hydroekologie
hydroenergetické dílo
hydroenergetika
hydrofyta
hydrogeologický rajon
hydrogeologie
hydrochemie
hydrologická bilance
hydrologie
hydromeliorace (mn.č.)
hydromorfologie
hydropedologie
hydroponie
hydrotechnika
hygienická funkce lesů
hygrofyty
hyperparazitismus
hyperspektrální senzor
hypertrofie, zbytnění

C

chionofyty
chráněná krajinná oblast (CHKO)
chráněná oblast přirozené akumulace vod
chráněná území (CHÚ)

I

imise
imise
in vitro
index listové plochy
infračervený analyzátor plynů
insekticid
intercepce
intoxikace
intravilan
introdukce dřevin
inundace
inundační území
inundační území
invariant
invaze
inventarizace lesů
inventář
ISSS
Italská zahrada

J

Jádro, jádrové dřevo
jakost vody
jakostní třída honitby, bonita honitby
jakostní třídění dříví
jamkovač
jednoduchá pozemková úprava
jehličnatý porost
jesep; jesepní břeh
jez
jez
jezero
jímání vody
jinovatka

K

kadeřavost
kalamita
kalamitní stav
kalus
kanál
karanténní škůdce
karnivorní druh, masožravý druh
kartel
kaskáda vodních děl
katastr nemovitostí (KN)
katastrální mapa
katastrální území
klasicistní zahrada
klejonáž
klejotok, gumóza
klimaxové společenstvo (klimax)
klon
kmen
kmenovima
kmenový výmladek (vlk)
koeficient ekologické stability
koeficient kůry
koeficient Q10
koeficient využití vody
kolonizace
komora zvěře
komplexní krajinný potenciál
komplexní pozemkové úpravy
komplexní žír
kompost
konkávní břeh
kontrolní sonda
konvexní břeh
kopečková sadba
kordonová sadba
korní spála
korová růžice
koryto vodního toku, koryto toku
kořen
kořenicová kresba dřeva
kořenový systém
kořenový výmladek (kořenová odnož)
kotlina
koutová sadba
krajina
krajina
krajinářský park
krajinná ekologie
krajinná enkláva
krajinná matrix
krajinná ploška
krajinná struktura
krajinné typy
krajinný koridor
krajinný ráz
krajové odrůdy
kultura
kulturní krajina
kvalitativní pozorování
kvantitativní sledování

L

les
lesní kalamita
lesní pozemek
lesní půdní fond
lesnictví
letokruhová analýza
limitující faktor
litosféra
louky
lužní les

M

makrozoobentos
mapa
mapa mentální
maximální hladina
mechorosty
meiofauna
město
metan
mikroklima
minimální hladina podzemní vody
minimální zůstatkový průtok
Mitigace
modernismus
mokřad
mokřad
mokřady
mykorhiza
myslivost

N

nadlepšený průtok
nádrž
nakládání s vodami
NATURA 2000
návrhový průtok
nebezpečí povodně
negativní zpětná vazba
nenávratné užívání vody
neofyt
neolitická krajina
neolitická revoluce
nestálá hranice, pohyblivá hranice
neškodný průtok
nezemědělská půda
niva
nížina
noxa

O

obecné nakládání s povrchovými vodami
obora
odběr vody
odkaliště
odpadní vody
odtokové poměry
ochrana před povodněmi; protipovodňová ochrana
ochrana půdního fondu
ochrana vod
ochrana vodních zdrojů
ochranná hráz
ochranná hráz, protipovodňová hráz
ochranné pásmo
okrajový efekt - edge effect
opakované užití vody
opuštěné rameno; slepé rameno; neaktivní část koryta; jezero fluviálního původu
ovlivněný průtok
oxid uhličitý
ozon

P

pahorkatina
památné stromy
paměť krajiny
park
parter
péče o vodní toky
pelagiál
periferie
peřejnatý úsek toku
pitná voda
plankton
plánování v oblasti vod
pobřežní hráz
podpovrchová voda
podzemní voda
podzemní voda
pohoří
polutant
populace
porost
postindustriální krajina
potřeba vody
poušť
povodeň
povodeň
povodeň
povodeň
povodí
povodí
povodňový průtok
povrchová voda
povrchová voda
pozitivní zpětná vazba
prakrajina
probírka
profil úplného smíšení
prolom
propadlina
prostá voda
prostorová struktura
prostředí
provozní voda
průplav
průtok; průtočné množství
Předindustriální krajina
přehrada
příbřežní zóna
příroda
přírodní krajina
přírodní minerální voda
přírodní struktura
přirozená povodeň
přirozené koryto toku
přirozený průtok
přirozený vodní tok
přívalová povodeň
půda
půdní fond
půdní typ
půdní voda
půdorysný tvar toku
pustina

R

referenční podmínky
Regenerace brownfield
regionalizace
Rekultivace brownfield
renesanční zahrady
Resilience
respirace
retence vody
reverzní transpirační tok
revitalizace řeky; říční obnova
revitalizace vodního ekosystému
rezistence
road-effect zone
rokle
rostlinný kryt, vegetační kryt
rovina
rozhraní
rozvodí
Rubisco
ruderální rostliny
ruderální rostliny
rybník

Ř

řeka
říční krajina
říční typ

S

sadařství
sadovnictví
sadovnictví
samočistící kapacita
samočištění
savana
sediment
sedlo
sequestrace uhlíku
sesouvání
sesuv
Sink
skleníkový efekt
slapový proud
slatina
sledování podél toku
složka prostředí
složky krajiny
sluneční záření (radiace)
sníženina
současná krajina
soustava kontroly jakosti vody
soustava vodních děl
specifická potřeba vody
splavný tok
spotřeba vody
sráz
stav krajiny
step
stokování
strom
struktura krajiny
struktura vegetace příbřežní zóny
stupeň ochrany území
submerzní vegetace; ponořená vegetace
suburbanizace
sukcese
surová voda
svah
svahový pohyb

Š

škodlivé účinky vod

T

tajga
technologická voda
technologie vody
tematická mapa
terénní stupeň
terénní tvar
teritorium
teritorium
těžba dříví
tok energie a látek
tradice
tradicionalismus
transekt
trofická struktura
trofická úroveň (hladina)
tůň
tundra

Ú

údolí

U

Uhlíkový cyklus
ukazatel jakosti vody
umělé koryto toku
umělý vodní tok

Ú

únosná kapacita krajiny
úprava vody

U

upravená voda
upravené koryto toku
upravený tok

Ú

úpravy toků

U

urbanizace

Ú

úsek toku

U

užitková voda
užívání vody

Ú

úživnost honitby

V

velehornatina
velká voda
venkov
vesnice
větrolam
vnitřní vody
vodárenská nádrž
vodní bilance
vodní dílo
vodní hospodářství
vodní makrofyta
vodní makrofyta
vodní nádrž
vodní nádrž
vodní poměry
vodní recipient
vodní režim
vodní tok
vodní tok
vodní toky
vodní útvar
vodní útvar
vodní zdroj
vodohospodářská bilance
vodoprávní evidence
vrchovina
vyčerpání vodního zdroje
vydatnost vodního zdroje
vysočina
vývoj krajiny
významný krajinný prvek
významný vodní tok
vzdouvací stavba

Z

zahrada
zahradní město
zahradnictví zámecká
zalesňování
záplava, inundace
záplavová čára
záplavové území
záplavové území
zápoj
zásoba vody
zásobní nádrž
zásobování vodou
závadné látky
závlahová voda
zdrž
zeleň
zemědělská půda
zemědělský pozemek
zemědělský půdní fond
zemědělství
znečištění vody
zpevňování
zranitelná oblast
Zranitelnost
ztráta vody
zvěř
zvláštní povodeň

Ž

žír hmyzu
životní cyklus
životní forma
životní prostředí

Slovník krajiny

Slovník krajiny je přístupný pouze po přihlášení.
Registrovaní a přihlášení uživatelé mají přístup i k dalším funkcím a nabídkám tohoto portálu.
Registrace zde