Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.

Předmětem hlavní činnosti Ústavu systémové biologie a ekologie AV ČR, v.v.i., (ÚSBE) je vědecký výzkum zaměřený na analýzu dynamiky přírodních systémů, jejichž základní charakteristikou je prostorová a funkční dynamika v jistém zjednodušení sledovatelná na základě analýzy toku energie, látek a informací daným systémem. ÚSBE AV ČR, v.v.i. byl ustaven od 1. července 2005 a je přímým následovníkem Ústavu ekologie krajiny (ÚEK) zřízeným dne 1. dubna 1993. Ústav přispívá ke zvyšování úrovně poznání a vzdělanosti a využití výsledků vědeckého výzkumu v praxi. Získává, zpracovává a rozšiřuje vědecké informace, vydává vědecké publikace, časopisy, sborníky apod., poskytuje vědecké posudky, stanoviska a doporučení a provádí konzultační a poradenskou činnost. Ve spolupráci s vysokými školami uskutečňuje doktorské studium a vychovává vědecké pracovníky. V rámci předmětu své činnosti rozvíjí mezinárodní spolupráci, včetně organizování společných výzkumů se zahraničními partnery, přijímání a vysílání stážistů, výměny vědeckých poznatků a přípravy společných publikací. Ústav se skládá z 8 oddělení a laboratoří v Českých Budějovicích, v Nových Hradech a v Brně.

Laboratoř ekologické fyziologie rostlin ÚSBE AV ČR, v.v.i.

Laboratoř ekologické fyziologie rostlin ÚSBE AV ČR, v.v.i. se zabývá studiem přírodních systémů (lesy, luční systémy, mokřady a agrosystémy), pro které je charakteristická prostorová a funkční dynamika pozorovatelná na různých úrovních sledovaného systému (např. buňka, orgán, organismus, populace, ekosystém, krajina). Proto zde má zásadní význam aplikace systémového přístupu výrazně spojeného s metodologickou náplní širšího oborového pojmu systémová biologie/ekologie. Předmětem výzkumu LEFR jsou objekty, které jsou poznatelné právě na základě systémové úrovně jejich poznávání, tzn. fyziologické procesy rostlin v měřítku od aktivity vybraných enzymů, přes procesy na úrovni individuálních orgánů rostlin, až po úroveň celkových toků energie a látek mezi ekosystémy a atmosférou. Tyto procesy jsou studovány se zvláštním důrazem na produkční aktivitu ekosystémů pod vlivem měnících se podmínek životního prostředí.