Univerzita Palackého v Olomouci

Olomouc je od středověku významným střediskem vzdělanosti a kultury. Historie olomouckého vysokého školství začíná zřízením jezuitské koleje (r. 1566), která později získala všechna práva jako jiné evropské univerzity. Tato po Karlově univerzitě nejstarší vysoká škola na území České republiky zasahovala svým vlivem nejen Moravu a Slezsko, ale nejednou i země rakouské, německé, Polsko, východní Evropu a Skandinávii. Univerzita Palackého má v současné době osm fakult: Cyrilometodějskou teologickou fakultu, Lékařskou fakultu, Filozofickou fakultu, Přírodovědeckou fakultu, Pedagogickou fakultu, Fakultu tělesné kultury, Právnickou fakultu a Fakultu zdravotnických věd. Celá univerzita má více než 21 000 posluchačů a kolem 2500 zaměstnanců (z nichž je asi 1000 akademických pracovníků). Atraktivní prostředí starobylého města a jeho inspirující kulturní duch se doplňují s moderními metodami bádání, jež vědecká pracoviště fakult nabízejí.

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci poskytuje vysokoškolské vzdělání budoucím učitelům a dalším pedagogickým pracovníkům pro různé druhy škol mateřských, základních a středních, školských i mimoškolských výchovných a vzdělávacích zařízení. Zaměřuje se také na přípravu pracovníků z oblasti státní správy a samosprávy. Ambicí učitelů i studentů fakulty je navazovat na pozitivní stránky bohaté historie přípravy učitelů v Olomouci a tvořivě je rozvíjet v duchu moderních evropských vzdělávacích trendů. Fakulta zabezpečuje také pedagogickou kvalifikaci pro studenty učitelských oborů na dalších fakultách Univerzity Palackého.

Na Pedagogické fakultě UP v Olomouci je možno studovat tři typy studijních programů – bakalářský, magisterský a doktorský, a to v prezenční a kombinované formě. Pro uchazeče s ukončeným středoškolským vzděláním s maturitou jsou určeny bakalářské a magisterské studijní programy.

Do projektu Informační platforma pro kulturní krajinu je zapojena Katedra biologie, která garantuje bakalářské a magisterské studijní obory Přírodopis se zaměřením na vzdělávání, Učitelství přírodopisu, Učitelství přírodopisu pro 2. stupeň ZŠ, rozšiřující studium Učitelství přírodopisu pro 2. stupeň ZŠ a Environmentální výchova se zaměřením na vzdělávání. Vědecká činnost katedry je zaměřena na oblast biologické systematiky, ekologie, studium biodiverzity a na oblast didaktiky biologie.

Další informace na: http://www.upol.cz/fakulty/pdf/