Ústav geoniky
Akademie věd ČR, v.v.i.

Ústav geoniky AV ČR, v.v.i. patří v rámci Akademie věd České republiky do sekce věd o Zemi. Hlavní sídlo má v Ostravě a je v současnosti jediným ústavem AV ČR v Moravskoslezském kraji. Činnost pracoviště je zaměřena na vědecký výzkum materiálů zemské kůry, v ní probíhajících procesů, zvláště procesů indukovaných antropogenní činností, a účinků těchto procesů na životní prostředí a krajinu. Ústav tvoří šest vědeckých oddělení: odd. laboratorního výzkumu geomateriálů, odd. dezintegrace materiálů, odd. geomechaniky a báňského výzkumu, odd. geofyziky, odd. aplikované matematiky a informatiky a odd. environmentální geografie. Názvy oddělení odpovídají jejich hlavnímu odbornému zaměření, řešené projekty často procházejí napříč geovědním spektrem a jednotlivá oddělení propojují. Současné zaměření Ústavu geoniky AV ČR je dáno výzkumným záměrem ústavu s názvem Fyzikální a environmentální projevy v litosféře indukované antropogenní činností. Pracoviště má významnou vazbu na univerzitní vzdělávání, na ústavu je akreditováno sedm doktorských programů, řada pracovníků se podílí na výuce na 7 vysokých školách v ČR a působí jako školitelé v doktorských studijních programech.

Oddělení environmentální geografie – pobočka Brno

Oddělení environmentální geografie je jediným geografickým pracovištěm v AVČR, etablovalo se z části pracovníků zrušeného Geografického ústavu AV ČR, který v Brně fungoval od roku 1963. Geografický výzkum se v současné době zabývá životním prostředím a krajinou ve vybraných regionech pod vlivem evropských integračních procesů. Výzkumné projekty jsou zaměřeny na poznání trendů vývoje životního prostředí v urbánních a rurálních regionech a krajině (osud pohraničí, české postindustriální krajiny, využívání obnovitelných zdrojů). S využitím terénních průzkumů i metod regionální geografie jsou studovány vztahy mezi přírodními a společenskými procesy a jevy v krajině (přírodní hazardy a jejich impakty, biomonitoring invazních neofytů, osud mrtvého dřeva v říčních ekosystémech ad.). Významné místo zaujímá empirický výzkum v době prudce se měnící reality, zaměřený na dynamiku sídelního systému, studium populačních trendů a rozvoj bydlení v městských regionech, s návaznou generalizací poznatků, která směřuje ke geoinformatické interpretaci výsledků.