Masarykova univerzita

Masarykova univerzita je jednou z nejvýznamnějších vzdělávacích a vědeckých institucí v České republice a uznávanou středoevropskou univerzitou s demokratickými tradicemi, prosazovanými již od jejího založení v roce 1919. Již několik let je nejžádanější vysokou školou v České republice. V současnosti sestává z devíti fakult s více než 200 katedrami, ústavy a klinikami. Je také významným sociálním a kulturním aktérem v jihomoravském regionu. Jednu ze základních priorit na Masarykově univerzitě tvoří věda a výzkum. V soutěžích o podporu výzkumných projektů se univerzita v posledních letech umísťuje na předních místech, investuje mimořádné prostředky do rozvoje výzkumných a výukových kapacit v novém univerzitním kampusu, rozvíjí aktivity v oblasti transferu vědění a podpory inovací a vědy. Masarykova univerzita poskytuje vysokoškolské vzdělání v širokém spektru tradičních i moderních univerzitních disciplín a je jednou z nejrychleji rostoucích vzdělávacích institucí v Evropě.

Fakulta sociálních studií

Fakulta sociálních studií vznikla na Masarykově univerzitě 1. ledna 1998, ale většina studijních oborů, které nabízí, má díky předcházející existenci v rámci Filozofické fakulty MU dlouhodobou tradici. Osamostatněním několika oborů původně pěstovaných na Filozofické fakultě se potvrdil minimálně celostátní význam brněnské sociologie, psychologie či politologie. Katedra sociologie byla v Brně zřízena již v roce 1921 a délkou své existence patří k nejstarším pracovištím svého druhu v Evropě. Obory vyučované dnes na FSS MU mají pověst prestižního studia v České republice. Fakulta se soustředí jak na výuku, tak i na vědecký výzkum v oborech sociologie, politologie, psychologie, sociální politiky a sociální práce, mediálních studií a žurnalistiky, environmentálních studií, mezinárodních vztahů a evropských studií, bezpečnostních a strategických studií a nově také genderových studií, sociální antropologie a psychoterapeutických studií. Vzdělání, které FSS poskytuje, představuje vysoký evropský a světový standard.

Katedra environmentálních studií

Cílem studia na Katedře environmentálních studií je pochopit, na pozadí základních znalostí přírodovědných, historické a kulturní zdroje ekologické krize, a hledat možná východiska v konkrétních souvislostech sociálních, ekonomických, právních, politických, religionistických a dalších. Studium na Katedře environmentálních studií je realizováno jako třístupňové. Tříletý bakalářský stupeň je určen absolventům všech druhů středních škol a je koncipován jako dvouoborové prezenční studium, lze ho studovat v kombinaci s většinou bakalářských oborů vyučovaných na Fakultě sociálních studií MU. Dvouletý magisterský obor Environmentální studia navazuje na bakalářský stupeň všech humanitních i přírodovědných oborů. Doktorské studium oboru Humanitní environmentalistika je akreditována jako součást kmenového doktorského programu Sociologie a je určeno především magistrům environmentálních studií a sociologie a také absolventům příbuzných oborů, relevantních pro environmentální problematiku. V badatelské oblasti se příslušníci katedry zaměřují zejména na souvislosti mezi způsobem života a environmentálními problémy, ekologicky příznivé varianty životního způsobu a vzájemné vztahy člověka a krajiny včetně estetických a uměleckých postojů.