Mendelova univerzita v Brně

Mendelova univerzita v Brně je nejstarším vysokým zemědělským a lesnickým učením v českých zemích. Je tvořena pěti fakultami jedním vysokoškolským ústavem: Agronomickou fakultou, Lesnickou a dřevařskou fakultou, Provozně ekonomickou fakultou, Zahradnickou fakultou, Fakultou regionálního rozvoje a mezinárodních studií a Institutem celoživotního vzdělávání. Zájemci o studium si mohou vybrat z 35 akreditovaných studijních oborů bakalářského studia a 35 oborů navazujícího magisterského studia. Řešení vědecko-výzkumných úkolů vychází z dlouhodobé prognózy a vědecké orientace univerzity, fakult a vysokoškolského ústavu a zahrnuje oblast zemědělských, lesnických, biologických, ekonomických, technických i pedagogických věd. Výzkumný program univerzity sleduje aktuální trendy současného vývoje základních vědních disciplín, zejména biologie a jejich aplikace v praxi.

Lesnická a dřevařská fakulta

Lesnická a dřevařská fakulta (LDF) patří k hlavním institucím univerzitního výzkumu, vývoje a expertní činnosti v oblastech lesnictví, krajinné ekologie, lesnické a dřevařské technologie, zpracování a využití dřeva. Ve více než devadesátileté tradici LDF se etablovaly okruhy výzkumných oborů, v nichž jsou jednotlivá pracoviště fakulty respektovaným a vyhledávaným partnerem. Studium na Lesnické a dřevařské fakultě je realizováno jako třístupňové. Prvním stupněm je studium v tříletých bakalářských studijních programech. Po absolvování bakalářského studia získává absolvent titul bakalář (Bc.), a pokud se rozhodne ukončit studium, může odejít do praxe s touto kvalifikací. Může dále pokračovat ve druhém stupni studia – ve dvouletém navazujícím magisterském studijním programu. Absolvent magisterského studijního programu získává titul inženýr (Ing.).